preloader

Všeobecné podmienky pre poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby – pripojenie do Internetu – UNITEL s.r.o. Kolárovo

PRVÁ ČASŤ
ÚVODNÉ USTANOVENIA

Článok 1
Účel, predmet, rozsah záväzkov zmluvných strán

1.1 Spoločnosť Unitel s.r.o. vydáva v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách tieto všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby UNITELNET.

1.2 Tieto všeobecné podmienky sú neoodeliteľnou súčasťou „ Zmluvy o pripojení „ uzatvorené podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach, ako aj sú súčasťou všetkých zmluvných dokumentov uzavretých medzi spoločnosťou Unitel s.r.o. a jej zmluvným partnerom v tej istej súvislosti upravujú záväzkový vzťah vzniknutý pri poskytovaní vybranej verejnej elektronickej komunikačnej služby medzi spoločnosťou Unitel s.r.o. ako spoločnosťou poskytujúcou elektronickú komunikačnú službu a fyzickými alebo právnickými osobami, ako užívateľmi tejto verejnej elektronickej komunikačnej služby, ktoré v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky a týmito všeobecnými podmienkami platne uzavreli so spoločnosťou Unitel s.r.o. zmluvu o poskytovaní verejných služieb, ktorá upravuje poskytovanie verejnej elektronickej komunikačnej služby.

1.3 Právne vzťahy medzi spoločnosťou Unitel s.r.o. a jej zmluvným partnerom založené príslušnou zmluvou o poskytovaní verejných služieb, ktoré nie sú v týchto všeobecných podmienkach a zmluve o poskytovaní verejných služieb bližšie upravené, sa riadia príslušnými ustanoveniami zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 2
Pojmy a ich definície

2.1 Ak nie je v týchto všeobecných podmienkach uvedené inak, tak všetky pojmy definované v tomto článku všeobecných podmienok sa v rovnakom význame používajú vo všetkých zmluvných dokumentoch upravujúcich záväzkový vzťah medzi spoločnosťou Unitel s.r.o. a jej zmluvným partnerom, na základe čoho:

spoločnosť Unitel s.r.o., so sídlom Částa 170., 946 03 Kolárovo, IČO 31435360, IČ DPH SK2021015667, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra., v odd. Sro, vl. Číslo 3317/N sa ďalej označuje aj ako ˝spoločnosť Unitel˝ alebo aj ako ˝Podnik˝.

2.2 Fyzická alebo právnická osoba, ktorá používa alebo má záujem používať vybranú službu UNITELNET poskytovanú spoločnosťou Unitel s.r.o., pričom túto verejnú elektronickú komunikačnú službu ďalej neposkytuje a ani prostredníctvom nej neposkytuje iné verejné elektronické služby, a s ktorou spoločnosť Unitel s.r.o. uzavrie platnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb, sa ďalej označuje aj ako ˝Účastník˝,

2.3 Tieto všeobecné podmienky poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby sa ďalej pre účely akýchkoľvek zmluvných dokumentov vystavených spoločnosťou Unitel označujú aj ako ˝Podmienky˝,

2.4 Objednávka vybranej elektronickej komunikačnej služby, v ktorej Účastník uvedie identifikačné údaje Účastníka, definuje základné parametre ním požadovanej elektronickej komunikačnej služby, a to najmä názov elektronickej komunikačnej služby, jej predmet, rozsah, úroveň, spôsob pripojenia, možnosť využitia vlastného technického zariadenia alebo technického zariadenia poskytnutého Účastníkovi spoločnosťou Unitel s.r.o., dobu trvania používania vybranej elektronickej komunikačnej služby a identifikačné údaje Účastníka sa ďalej označuje aj ako ˝Objednávka˝. Objednávka nie je súčasťou Zmluvy, pokiaľ nie je vyhotovená písomne a podpísaná oboma zmluvnými stranami,

2.5 Zmluva o poskytovaní verejných služieb uzavretá v zmysle § 44 a nasl. zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciach, medzi spoločnosťou Unitel s.r.o. na strane poskytovateľa elektronických komunikačných služieb a Účastníkom na strane užívateľa poskytovaných verejných elektronických komunikačných služieb, vrátane všetkých zmluvných dojednaní označených rovnakým číslom ako zmluva o poskytovaní verejných služieb, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť zmluvy o poskytovaní verejných služieb, sa ďalej označuje aj ako ˝Zmluva˝, súčasťou zmluvy môžu byť aj Špecifikácie jednotlivých poskytovaných Služieb, pričom Zmluva a Špecifikácia sa označujú aj spoločne ako ˝Zmluva˝,

2.6 ˝Služba˝ je časť Zmluvy, obsahujúca podmienky poskytovania jednotlivej Služby poskytovanej na základe Zmluvy, napr. technické parametre, cenové a iné zmluvné dojednania vrátane doby, na ktorú sa Zmluva v rozsahu Špecifikácie uzatvára.

Písomný dokument, na základe ktorého Účastník potvrdí sprístupnenie a začatie poskytovania Služby, a podpisom ktorého začína plynúť prvý deň príslušného fakturačného obdobia sa ďalej označuje aj ako

2.7 ˝Preberací protokol˝, pri Službách, ktorých zriadenie sa vykonáva aktiváciou nevyžadujúcou inštaláciu Koncového/Technického zariadenia Unitel v Mieste inštalácie, alebo Účastník vykonáva pripojenie koncového zariadenia samoinštaláciou, Preberací protokol nemusí byť vyhotovený, v takom prípade Spoločnosť UNITEL s.r.o. oznamuje Účastníkovi sprístupnenie Služby oznámením o aktivácii Služby, ktoré

Účastník nepotvrdzuje a za deň začiatku poskytovania Služby a prvý deň prvého fakturačného obdobia sa považuje deň, v ktorom bola vykonaná aktivácia Služby, Preberací protokol obsahuje meno a priezvisko Účastníka, dátum montáže a pripojenia, ďalšie údaje spojené s dodaným zariadením a môže obsahovať aj oznámenie kontaktných údajov služieb zákazníckej podpory, ak nie je vykonané v inom zmluvnom dokumente alebo osobitným oznámením.

2.8 Každý platne uzavretý dodatok alebo inak platne uzavretá dohoda účastníkov Zmluvy, týkajúca sa akejkoľvek zmeny alebo doplnenia Zmluvy, na základe ktorej/ktorého dochádza k zmene obsahu Zmluvy sa ďalej označuje aj ako ˝Dodatok˝,

2.9 Cenník elektronických komunikačných služieb poskytovaných spoločnosťou Unitel s.r.o. vydaný spoločnosťou Unitel s.r.o., sa ďalej označuje aj ako ˝Tarifa˝, Tarifa obsahuje aj vymedzenie jednotlivých služieb a podrobnejšie podmienky ich poskytovania,

2.10 Podmienky, Objednávka, Tarifa, Zmluva, Preberací protokol, ako aj všetky písomné Dodatky, ktoré sú označené totožným číslom Zmluvy alebo z ich označenia inak nepochybne vyplýva, že tvoria jeden zmluvný celok, ktorými sa mení alebo dopĺňa obsah Zmluvy, sa ďalej súhrnne označujú aj ako ˝Zmluvné dokumenty˝,

2.11 Technické zariadenie používané Účastníkom, pripojené priamo alebo nepriamo ku koncovému bodu Siete Unitel určené na prijímanie, vysielania, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním Služby, prostredníctvom ktorého sa Účastník pripája prostredníctvom spoločnosti Unitel pripája na Sieť Unitel a používa Službu, sa ďalej označuje aj ako ˝Koncové zariadenie Účastníka˝. Koncové zariadenie Účastníka musí byť v zhode s technickými požiadavkami ustanovenými osobitnými právnymi predpismi,

Technické zariadenie spoločnosti Unitel pripojené ku koncovému bodu Siete Unitel určené na prijímanie, vysielanie, spracovanie alebo uchovanie informácií prenášaných v súvislosti s využívaním Služby, prostredníctvom ktorého sa Účastník pripája na Sieť Unitel a používa Službu, sa ďalej označuje aj ako ˝Koncové zariadenie Unitel˝,

2.12 Technické zariadenie spoločnosti Unitel, ktoré je využívané pri plnení záväzkov spoločnosti Unitel stanovených Zmluvou, a na ktoré sa obvykle pripája Koncové zariadenie Účastníka/Unitel, sa ďalej označuje aj ako ˝Technické zariadenie Unitel˝.

2.13 Miesto, v ktorom bude umiestnené Koncové zariadenie Účastníka alebo Koncové zariadenie Unitel sa ďalej označuje aj ako ˝Miesto inštalácie˝,

2.14 Poskytovanie konkrétnej Účastníkom vybranej verejnej elektronickej komunikačnej služby obsahom ktorej je v prípade služby UNITELNET digitálna televízia za podmienok definovaných v Zmluve alebo Tarife sa ďalej označuje aj ako ˝Služba˝, na základe Zmluvy môže byť Účastníkovi poskytovaných aj viac Služieb,

2.15 Pripojenie Koncového zariadenia Účastníka alebo zapožičaného Koncového zariadenia Unitel do Siete Unitel, prostredníctvom ktorého môže Účastník bez akéhokoľvek výrazného obmedzenia využívať Službu UNITELNET v zmysle podmienok dohodnutých Zmluvou, sa ďalej označuje aj ako ˝UNITELNET˝

2.16 Stav, kedy Účastník nemôže vôbec využívať Službu, zavinený chybou Siete Unitel, sa ďalej označuje aj ako ˝Porucha˝, závada na Koncovom zariadení Účastníka resp. prerušenie elektrického napájania Koncového zariadenia Účastníka alebo Koncového zariadenia Unitel sa nepovažuje za Poruchu,

2.17 Časové obdobie určené v zmluve, plynúce počas poskytovania Služby, za ktorú sa opakovane platí odplata za poskytovanie Služby, sa ďalej označuje aj ako ˝Obdobie˝, pričom mesačným Obdobím sa rozumie jeden kalendárny mesiac začínajúci prvým dňom a končiaci posledným dňom príslušného kalendárneho mesiaca,

všetky zložky odplaty uhrádzané Účastníkom spoločnosti Unitel za plnenie jej záväzkov stanovených Zmluvou určené v príslušných ustanoveniach Zmluvy a platnej Tarify, sa ďalej spoločne označujú aj ako ˝Odplata za poskytovanie Služby˝,

2.18 Vstupný jednorazový poplatok za zriadenie Služby, ktorý je Účastník povinný zaplatiť spoločnosti Unitel v súvislosti s uzavretím Zmluvy, a ktorého výška je určená v Zmluve, sa ďalej označuje aj ako ˝Aktivačný poplatok˝,

2.19 Daňový doklad vystavený spoločnosťou Unitel Účastníkovi v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky na zaplatenie Odplaty za poskytovanie Služby, jej časti alebo akéhokoľvek

peňažného záväzku Účastníka voči spoločnosti Unitel sa ďalej označuje aj ako ˝Faktúra˝.

2.20 ˝Prevádzkové údaje˝ sú údaje vzťahujúce sa na užívateľa a na konkrétny prenos informácií v sieti a vznikajúce pri tomto prenose, ktoré sa spracúvajú na účely prenosu správy v sieti alebo na účely fakturácie. Prevádzkovými údajmi nie sú agregované (súhrnné) údaje týkajúce sa prevádzky užívateľa, ak nie sú priradené ku konkrétnemu prenosu.

2.21 ˝Lokalizačné údaje˝ sú údaje spracúvané v sieti alebo prostredníctvom Služby, ktoré označujú geografickú polohu Koncového zariadenia užívateľa Služby.

2.22 ˝Službou Internet˝ sa rozumie pripojenie do Internetu prostredníctvom verejnej telefónnej siete, pričom prevádzkovateľom tejto siete nemusí byť Podnik.

˝Časová dostupnosť˝ je reálna možnosť prístupu Účastníka na Sieť internet v časovom úseku.

˝Prihlasovacie meno a heslo˝ sú autorizačné údaje Účastníka na jeho identifikáciu pre prístup k službe. Heslo je dôverným údajom Účastníka, slúži na ochranu pred neautorizovaným prihlásením a zneužitím služby.

2.23 Pojmy ˝Kapacita˝ alebo ˝Rýchlosť˝ uvedené v Zmluvných dokumentoch a iných informáciách

2.24 je funkčne prepojená sústava prenosových systémov, a ak je to potrebné, prepájacích alebo smerovacích zariadení, vrátane sieťových prvkov, ktoré nie sú aktívne, ktoré umožňujú prenos signálov po vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami, vrátane družicových sietí, pevných sietí s prepájaním okruhov a s prepájaním paketov, internetu a mobilných pozemských sietí, sietí na rozvod elektrickej energie v rozsahu, v ktorom sa používajú na prenos signálov, sietí pre rozhlasové a televízne vysielanie a káblových distribučných systémov bez ohľadu na druh prenášanýchinformácií.

2.25 Verejná sieť je sieť, ktorá sa úplne alebo prevažne používa na poskytovanie verejných elektronických komunikačných služieb, ktoré podporujú prenos signálov medzi koncovými bodmi siete.

2.26 . Elektronická komunikačná služba (ďalej len „služba“) je služba obvykle poskytovaná za odplatu, ktorá spočíva úplne alebo prevažne v prenose signálov v sieťach, vrátane telekomunikačných služieb a prenosových služieb v sieťach používaných na rozhlasové a televízne vysielanie. Služba nie je poskytovanie obsahu ani zabezpečenie alebo vykonávanie redakčného dohľadu nad obsahom prenášaným pomocou sietí a služieb a nezahŕňa služby informačnej spoločnosti, ktoré nespočívajú úplne alebo prevažne v prenose signálov sieťach.

2.27. Verejná služba je verejne dostupná služba, o ktorej používanie sa môže uchádzať každý záujemca.

2.28. Poskytovateľ je osoba s oprávnením na poskytovanie verejných elektronických komunikačných sietí a služieb. Poskytovateľ podľa tejto Zmluvy je podnikom podľa zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách.

2.29. Účastník je osoba, ktorá uzatvorila s Poskytovateľom Zmluvu o pripojení.

2.30 Rozhranie je koncový bod siete, ktorý je fyzickým bodom, v ktorom sa Účastníkovi poskytuje pripojenie k verejnej sieti. Technické parametre rozhrania sú špecifikované v dokumente Technická špecifikácia účastníckych rozhraní (TŠÚR), ktorý je Poskytovateľ povinný predkladať na zverejnenie Úradu pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb. Pre účely tejto zmluvy a definíciu miesta dodávania a odoberania služby je rozhraním: a) pri káblovom pripojení (napríklad IEEE 802.3 / Ethernet) účastnícka zásuvka, ak je inštalovaná, alebo vidlica prívodného kábla, ak zásuvka inštalovaná nie je, b) pri rádiovom pripojení (napríklad IEEE 802.11 / Wi-Fi) priestor v bezprostrednej blízkosti antény prístupového bodu rádiovej siete v smere vyžarovania.

2.31. Účastnícke vedenie je fyzický okruh spájajúci koncový bod siete (Rozhranie) s rozvádzačom alebo rovnocenným zariadením v pevnej verejnej sieti.

2.32. Vedenie sietí (ďalej len „vedenie“) sú líniové a inžinierske stavby sietí a verejné technické vybavenie územia, najmä nadzemné a podzemné vedenia, diaľkové a miestne prenosové systémy, káblové distribučné systémy a rádiové trasy vrátane ich príslušenstva a pridružených prostriedkov, oporné a vytyčovacie body; vedenie je súčasť siete.

2.33 Telekomunikačné zariadenie je technické zariadenie na vysielanie, prenos, smerovanie, príjem, prepojenie alebo spracovanie signálov šírených prostredníctvom vedení, rádiovými, optickými alebo inými elektromagnetickými prostriedkami.

2.34 Rádiové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje komunikovať pomocou príjmu a vysielania, alebo príjmu alebo vysielania rádiových vĺn vo frekvenčnom spektre pridelenom pozemským komunikáciám alebo kozmickým rádiokomunikáciám.

2.35. .Koncové zariadenie je telekomunikačné zariadenie alebo jeho príslušná časť, ktoré umožňuje komunikáciu a je určené na pripojenie na koncové body sietí.

2.36. Webové sídlo je informačné miesto Poskytovateľa zriadené v sieti internet, ktoré je dostupné po zadaní adresy začínajúcej spravidla na „www“. Adresu webového sídla zverejňuje Poskytovateľ ako jeden zo základných kontaktných údajov. Na webovom sídle zverejňuje Poskytovateľ informácie o produktoch a službách, určené verejnosti.

2.37 Zákaznícky portál je časť Webového sídla Poskytovateľa, ktorá je prístupná Účastníkovi po prihlásení prideleným menom a heslom a kde sú účastníkovi poskytované informácie k aktívnym službám.

2.38 Kontaktné centrum je pracovisko určené pre osobný, telefonický a písomný kontakt Poskytovateľa so Strana 1 z 11 záujemcami o službu a Účastníkmi. Na tomto mieste sa poskytujú aktuálne informácie o platných cenách, servisných poplatkoch, druhoch servisných služieb, podporných služieb a kontaktoch na tieto služby, spôsoboch platby, ako aj a rozdieloch v nákladoch v súvislosti so spôsobom platby. Adresa kontaktného centra je zverejnená na webovom sídle Poskytovateľa.

2.39 Časová dostupnosť je percentuálne vyjadrenie, akú časť zo zúčtovacieho obdobia je služba dostupná na Rozhraní.

2.40 Predplatená služba je služba, ktorú Účastník uhrádza prostredníctvom kúpy Kreditu a jeho následného čerpania.

DRUHÁ ČASŤ
PREDMET ZMLUVY, ROZSAH POSKYTOVANIA SLUŽBY, ZMLUVA

Článok 3
Predmet Zmluvy

3.1 Zmluvou o poskytovaní verejných služieb sa Poskytovateľ zaväzuje Účastníkovi zriadiť potrebné pripojenie k verejnej sieti alebo poskytovať príslušné služby. Poskytovateľ môže vydať Všeobecné podmienky a cenník (Tarifu), ktoré sú súčasťou Zmluvy. Zmluva o poskytovaní verejných služieb je písomná. Písomnú zmluvu o poskytovaní verejných služieb je možné meniť aj inou ako písomnou formou, ak sa na tom zmluvné strany dohodnú; to neplatí pre záväzky Účastníka, ktoré podľa Občianskeho zákonníka možno objednať len písomnej forme.

3.2 Účastník žiada o uzavretie Zmluvy tým, že Poskytovateľovi prostredníctvom Kontaktného centra alebo inou cestou doručí vyplnený a podpísaný úplný návrh Zmluvy. Poskytovateľ takýto návrh prijme dňom kedy mu bol doručený a v lehote podľa Zmluvy a podľa dohody s Účastníkom zriadi Účastnícke vedenie a Rozhranie, ak ešte nie je zriadené, a vykoná také úkony na strane svojej siete, aby na Rozhraní mohla byť služba poskytovaná a a využívaná.

3.3 Zmluva o poskytovaní verejných služieb musí obsahovať a) identifikačné údaje zmluvných strán v rozsahu podľa § 15 ods. 2 ZEK: 1.meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu, ak ide o fyzickú osobu, 2.obchodné meno, sídlo, identifikačné číslo a právnu formu, ak ide o právnickú osobu, 3.obchodné meno, miesto podnikania, identifikačné číslo, ak bolo pridelené, ak ide o fyzickú osobu – podnikateľa, 4.osobu alebo osoby splnomocnené konať v mene fyzickej osoby alebo právnickej osoby v tejto veci a informácie nevyhnutné na efektívny kontakt s týmito osobami, b) popis poskytovaných služieb, najmä informácie v rozsahu podľa § 44 ods. 2 ZEK, c) ostatné údaje v rozsahu podľa osobitných predpisov.

3.4 Za Účastníka podpisuje Účastník osobne, alebo jeho zástupca – oprávnená osoba. Oprávnená osoba je povinná preukázať svoje oprávnenie písomným plnomocenstvom s osvedčeným podpisom splnomocniteľa, alebo úradne osvedčenou listinou, ktorá preukazuje jeho oprávnenie konať v mene Účastníka. U právnickej osoby podpisuje Zmluvu štatutárny zástupca, právoplatne zapísaný do obchodného, alebo iného zákonom určeného registra, alebo iné osoby na to oprávnené podľa príslušných predpisov, prípadne osoby nimi písomne splnomocnené. Podpis takýchto osôb na plnomocenstve musí byť úradne osvedčený.

3.5 Poskytovateľ má právo požadovať od Účastníka alebo jeho splnomocneného zástupcu pri uzatváraní Zmluvy predloženie preukazu totožnosti, vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov účastníka.

Na základe Zmluvy:

3.6 Spoločnosť Unitel sa zaväzuje Účastníkovi zriadiť potrebné pripojenie k UNITELNET alebo poskytovať príslušnú Službu a plniť všetky ďalšie povinnosti z nej vyplývajúce tak, ako sú stanovené týmito Podmienkami a Zmluvou,

Účastník sa zaväzuje platiť spoločnosti Unitel za plnenie jej záväzkov podľa Zmluvy Odplatu za poskytovanie Služby vo výške stanovenej Zmluvou/Tarifou, spôsobom a za podmienok stanovených Zmluvou/Podmienkami/Tarifou a plniť všetky ďalšie povinnosti tak, ako sú vymedzené v Podmienkach/Zmluve alebo ako zo Zmluvy vyplývajú.

3.7 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, pri plnení svojho záväzku poskytovať Službu poskytuje spoločnosť Unitel Účastníkovi koncové zariadenia potrebné na riadne použitie Služby, a taktiež zabezpečuje funkčnosť Koncového zariadenia Účastníka alebo iné servisné služby.

3.8 Zmluva môže byť uzavretá výlučne s jedným Účastníkom.

3.9 . Ak je pre zriadenie pripojenia nutné vybudovať v objekte alebo priľahlých objektoch Rozhranie, umiestniť káblové trasy a telekomunikačné zariadenia, Účastník je povinný zabezpečiť na vlastné náklady súhlas vlastníka nehnuteľnosti alebo povereného správcu a doručiť ho Poskytovateľovi.

3.10 Poskytovateľ je povinný zriadiť pripojenie k sieti v lehote uvedenej v Zmluve. Lehota sa primerane predlžuje, ak Poskytovateľ musel čakať na doručenie súhlasu vlastníka nehnuteľnosti so zriadením pripojenia a umiestnením vedenia siete v nehnuteľnosti. Ak od Zmluvy v tejto lehote Účastník odstúpi, vypovie ju, odmietne službu prevziať, alebo neposkytne Poskytovateľovi potrebnú súčinnosť, je povinný uhradiť Poskytovateľovi všetky náklady, vzniknuté v súvislosti so zriaďovaním pripojenia.

3.11 Montáž a nastavenie koncového zariadenia sa vykoná: a) samoinštaláciou – koncové zariadenie namontuje a nastaví Účastník na svoje náklady a na svoju zodpovednosť, podľa údajov pridelených Poskytovateľom, b) asistovanou inštaláciou – pripojenie bude zriadené za pomoci pracovníka Poskytovateľa alebo zmluvného partnera Poskytovateľa, pričom Účastník uhradí cenu prác a použitého materiálu.

3.12 Poskytovateľ môže na základe uzavretej Zmluvy poskytnúť Účastníkovi cenové alebo iné zvýhodnenie oproti štandardnej ponuke, za čo sa Účastník zaviaže, že zotrvá v príslušnom zmluvnom vzťahu s Poskytovateľom počas dohodnutej doby a zmluvu neukončí, ani nedá k jej ukončeniu žiadny dôvod.

3.13 K viazanosti môže byť okrem doby viazanosti stanovená aj viazanosť na službu alebo na minimálnu cenu služieb – v tom prípade sa Účastník zaväzuje počas doby viazanosti platiť za dohodnutý rozsah služieb. V takomto prípade má Poskytovateľ právo počas doby viazanosti odmietnuť žiadosť Účastníka o zmenu zmluvy vo veci rozsahu služby, a to z dôvodu viazanosti.

3.14 Ak sa Účastník, ktorým je fyzická osoba, zaviaže využívať určitú verejnú službu Poskytovateľa počas určitého minimálneho obdobia, nesmie toto obdobie pri prvom uzavretí Zmluvy o poskytovaní danej verejnej služby presiahnuť 24 mesiacov; Poskytovateľ je zároveň povinný poskytnúť Účastníkovi možnosť uzatvoriť Zmluvu o poskytovaní verejných služieb, pri ktorej toto obdobie nepresiahne 12 mesiacov.

3.15 5. Doba viazanosti sa predlžuje o dobu, počas ktorej neboli Účastníkovi poskytované a účtované služby z dôvodu neuhradenia jeho záväzkov voči Poskytovateľovi.

Článok 4
Osobitné ustanovenia pre Službu UNITELNET

4.1 Zriadením pripojenia pre Službu UNITELNET sa pre účely Zmluvy rozumie spravidla len vykonanie pripojenia Siete Unitel na poskytovanie Služby Účastníkovi alebo aj obstaranie jej vykonania. Zriadením Pripojenia sa Služba začína spoplatňovať. Účastník berie na vedomie a súhlasí s tým, že viazanosť (doba určitá) začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo pripojenie Účastníkovi zriadené. V prípade opakovanej viazanosti platí, že viazanosť (doba určitá) začína plynúť prvým dňom mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol do sídla Podniku najneskôr do 20. kalendárneho dňa mesiaca doručený Účastníkom riadne podpísaný dodatok k Zmluve, na základe ktorého sa dohodla nová viazanosť ( doba určitá), v prípade, ak bol dodatok k Zmluve doručený do sídla Podniku až po uplynutí 20. kalendárneho dňa v mesiaci, platí, že viazanosť (doba určitá) začína plynúť prvým dňom druhého mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bol dodatok k Zmluve doručený do sídla Podniku.

4.2 Podnik pri poskytovaní Služby UNITELNET, zriaďuje konkrétne fyzické pripojenie koncového telekomunikačného zariadenia Účastníka do siete Unitel a zabezpečuje jeho funkčnosť a prevádzkyschopnosť.

Podnik nezodpovedá za škody vzniknuté prevádzkou telekomunikačných rozvodov a telekomunikačných zariadení, ktoré nie sú vo vlastníctve Podniku a prostredníctvom ktorých je Služba UNITELNET poskytovaná na základe súhlasu vlastníka podľa príslušných ustanovení týchto Podmienok.

4.3 Podnik nezodpovedá za vznik porúch Služby UNITELNET, ktoré vznikli následkom neodborného alebo neoprávneného zaobchádzania Účastníka alebo tretích osôb so zariadeniami Podniku užívanými Účastníkom.

4.4 V prípade, že bola Zmluva, ktorej predmetom je poskytovanie Služby UNITELNET uzatvorená na dobu určitú, resp. s dobou viazanosti a počas tejto doby viazanosti dôjde k zániku Zmluvy vo vzťahu ku ktorej bola služba UNITELNET zriadená, je Účastník povinný zaplatiť Podniku zmluvnú pokutu vo výške uvedenej v Tarife.

4.5 Účastník je povinný uhradiť Odplatu za všetky prenesené dáta, bez ohľadu na pôvod dát, ako aj bez ohľadu na, či pokyn na prenos predmetných dát udelil Účastník, tretia osoba. Ak je to vyznačené v časti ˝Akcia˝ Zmluvy, Podnik sa zaväzuje fakturovať Účastníkovi zľavu zo sumy Odplaty za poskytovanie Služby podľa platnej tarify v súlade s podmienkami príslušnej Akcie platnej v čase podpisu Zmluvy.

Článok 5
Rozsah a miesto poskytovanej Služby

5.1 Spoločnosť Unitel je oprávnená Účastníkovi poskytovať Službu výlučne na základe platne uzavretej Zmluvy, a to v súlade s Podmienkami, Zákonom a ostatnými platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

5.2 Spoločnosť Unitel poskytuje Účastníkovi Službu, a to len v prípade riadneho a včasného splnenia všetkých záväzkov Účastníka stanovených v Podmienkach a v Zmluve s výnimkou prípadov uvedených v týchto Podmienkach.

5.3 Spoločnosť Unitel je oprávnená odmietnuť uzavretie Zmluvy v prípadoch uvedených v Podmienkach a v Zákone. Ak nebudú dané podmienky na odmietnutie uzavretia Zmluvy podľa Zákona alebo podľa týchto Podmienok, uzavrie spoločnosť Unitel Zmluvu s každým záujemcom (fyzickou, ako aj právnickou osobou), ktorý splní podmienky stanovené týmito Podmienkami a Zákonom.

5.4 Spoločnosť Unitel poskytuje Službu a to v závislosti od Miesta inštalácie a svojich technických možností.

Článok6
Podmienky na poskytovanie Služby

6.1 Záujemca o poskytovanie Služby je povinný pred uzavretím zmluvy doručiť spoločnosti Unitel Objednávku, predložiť na požiadanie spoločnosti Unitel všetky ňou vyžiadané dokumenty osvedčujúce totožnosť záujemcu o poskytovanie Služby alebo jeho splnomocneného zástupcu a dokumenty osvedčujúce, že záujemca o poskytovanie Služby disponuje všetkými nevyhnutnými povoleniami a súhlasmi dotknutých subjektov spojenými s užívaním Služby.

6.2 Podnik je v zmysle Zákona oprávnený vyhotoviť kópiu preukazu totožnosti alebo odčítať údaje z preukazu totožnosti elektronickými prostriedkami na účely overenia poskytnutých údajov Účastníka.

6.3 V prípade, že z Podmienok alebo Zákona nevyplýva niečo iné, spoločnosť Unitel je oprávnená odmietnuť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby, ak spoločnosť Unitel nedostala od záujemcu o Službu objednávku obsahujúcu všetky potrebné údaje pre uzavretie Zmluvy alebo požadované doklady v súvislosti s užívaním poskytovanej Služby alebo podľa Objednávky je zo strany spoločnosti Unitel v požadovanom mieste, požadovanom rozsahu alebo za podmienok požadovaných záujemcom o poskytovanie Služby technicky neuskutočniteľné, alebo by bolo možné len s vynaložením neprimerane vysokých nákladov.

6.4 Spoločnosť Unitel má právo odmietnúť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby, ak nemá od záujemcu o poskytovanie Služby záruku, že bude dodržiavať Zmluvu, pretože je/bol dlžníkom spoločnosti Unitel a je tak dôvodný predpoklad, že záujemca o poskytovanie Služby nebude riadne a včas plniť svoje záväzky stanovené Zmluvou.

6.5 Spoločnosť Unitel má právo odmietnúť uzavretie Zmluvy so záujemcom o poskytovanie Služby, ak záujemca nesúhlasí s podmienkami Zmluvy a Zmluvných dokumentov,

6.7 Spoločnosť Unitel je povinná začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami všeobecných povolení a individuálnych povolení, pričom Zmluva bude medzi zmluvnými stranami platne uzavretá, Účastník riadne a včas zaplatí spoločnosti Unitel všetky zo Zmluvy a Objednávky vyplývajúce finančné záväzky, vrátane Aktivačného poplatku, Účastník získa od všetkých dotknutých subjektov všetky nevyhnutné povolenia na užívanie Služby, Účastník pripraví miesto inštalácie v súlade s Podmienkami a Zmluvou.

6.8 Spoločnosť Unitel vynaloží úsilie zriadiť prvé pripojenie k sieti v lehote uvedenej v Zmluve. Je však oprávnená túto lehotu predĺžiť, ak nie je zriadenie v tejto lehote možné, predovšetkým z dôvodov oneskoreného splnenia povinností Účastníka ako aj z ďalších technických, organizačných alebo externých dôvodov, ktoré nemuseli byť známe v čase podpisu Zmluvy.

Článok 7
Podmienky Unitel

7.1 Spoločnosť Unitel je oprávnená v nevyhnutnom rozsahu na nevyhnutný čas prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to

z dôvodu rozhodnutia príslušného orgánu Slovenskej republiky, závažných organizačných, technických alebo prevádzkových dôvodov, a taktiež aj pre výkon prác potrebných pre prevádzku, údržbu a opravu Siete

alebo prác potrebných v snahe vyhnúť sa chybám v Sieti. Na tieto skutočnosti bude Účastník upozornený v súlade s bodom podľa článku 8.

7.2 Spoločnosť Unitel je oprávnená dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby podľa ustanovení Zákona a Podmienok bez toho, aby sa to považovalo za akékoľvek porušenie Zmluvy, a to v prípade zneužívania Služby alebo ak Účastník umožňuje jej zneužívania, a to až do odstránenia zneužívania alebo vykonania technických opatrení zamedzujúcich toto zneužívanie. Zneužívaním Služby je napríklad najmä:

(a) vykonávanie akejkoľvek nezákonnej alebo inej nevhodnej aktivity, ktorá je v rozpore s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, a to prostredníctvom poskytovanej Služby,

(b) šírenie a umožnenie šírenia nezákonnej a alebo najmä nevhodnej komunikácie,

(c) porušovanie a umožnenie porušovania autorských alebo vlastníckych práv,

(d) narušenie bezpečnosti sietí a systémov,

(e) neoprávnený prístup alebo pokus o získanie neoprávneného prístupu k údajom v sieťach a systémoch,

(f) preťaženie sietí a systémov,

(g) keď sa po uzavretí Zmluvy preukáže, že Účastník je dlžníkom spoločnosti Unitel alebo iného Podniku,

nezaplatí v lehote splatnosti, ani po upozornení a určení dodatočnej štrnásťdňovej lehoty na zaplatenie Odplatu za poskytovanie Služby vrátane príslušenstva alebo zániku Zmluvy, podstatne porušil iné ustanovenia Zmluvy alebo Podmienok, ak bol Účastník na možnosť prerušenia alebo obmedzenia z tohto dôvodu upozornený zo strany spoločnosti Unitel.

7.3 V prípade, že spoločnosť Unitel preruší, resp. obmedzí v zmysle bodov článku 7. Podmienok poskytovanie Služby, Účastníkovi nezakladá toto konanie spoločnosti Unitel povinnosť zaplatenia akejkoľvek finančnej alebo inej náhrady Účastníkovi.

TRETIA ČASŤ
PRÁVA A POVINNOSTI SPOLOČNOSTI UNITEL A ÚČASTNÍKA

Článok 8
Práva a povinnosti Poskytovateľa

8.1 Spoločnosť Unitel sa zaväzuje najmä:

 1. a) uzavrieť Zmluvu s každým záujemcom o poskytovanie Služby okrem prípadov určených v Podmienkach a v Zákone,
 2. b) pri uzavretí Zmluvy poskytnúť Účastníkovi informácie o skutočnostiach súvisiacich s poskytnutou Službou, a to najmä informácie o forme, rozsahu a spôsobe poskytovanej Služby,
 3. c) začať poskytovať Službu v súlade s podmienkami všeobecných povolení a individuálnych povolení, pričom súčasne musia byť splnené všetky podmienky určené v článku 6. Podmienok,
 4. d) poskytovať Službu z Miesta inštalácie, v rozsahu, časovom období a za Odplatu za poskytovanie Služby dohodnutú Zmluvou okrem prípadov určených v týchto Podmienkach a Zákone,
 5. e) pokiaľ je to možné vopred, akýmkoľvek vhodným spôsobom informovať Účastníka o obmedzeniach, prerušeniach a výpadkoch poskytovania Služby s výnimkou stavu krízovej situácie a mimoriadnej udalosti, počas ktorých je splnenie tohto záväzku zo strany spoločnosti Unitel nemožné.
 6. f) udržiavať Sieť Unitel v stave vyžadovanom príslušnými technickými normami Slovenskej republiky,
 7. g) zabezpečovať poskytovanie Služby v obvyklom štandarde a kvalite podľa ukazovateľov kvality určených Telekomunikačným úradom Slovenskej republiky,
 8. h) bezodplatne odstrániť Poruchy vzniknuté bez zavinenia Účastníka a mimo Koncového zariadenia Účastníka, a to v čo najkratšom možnom čase od oznámenia Účastníkom, resp. od zistenia vzniku Poruchy,
 9. i) poskytovať Účastníkovi základnú úroveň rozpísaných faktúr,
 10. j) zabezpečiť ochranu osobných údajov Účastníka v prípadoch ustanovených Zákonom,
 11. k) akékoľvek dodatočné požiadavky Účastníka spojené s využívaním Služby, ktoré nie sú zmluvnými stranami v Zmluve dohodnuté, bude poskytovať spoločnosť Unitel Účastníkovi len na základe platne uzavretého Dodatku, a to len v prípade, ak je to technicky uskutočniteľné.

8.2 Spoločnosť Unitel má právo najmä:

 1. a) overiť si zákonným spôsobom osobné a iné údaje uvedené záujemcom o poskytovanie Služby v ním predložených dokumentoch požadovaných spoločnosťou Unitel v zmysle článku 6. Podmienok
 2. b) odmietnúť v súlade s podmienkami stanovenými Zákonom a Podmienkami uzatvorenie Zmluvy a poskytovanie Služby záujemcovi o poskytovanie Služby,
 3. c) na zaplatenie Odplaty za poskytovanie Služby v súlade s Podmienkami a Zmluvou,
 4. d) na náhradu škody spôsobenej Účastníkom na Sieti Unitel, na Koncovom zariadení Unitel alebo na Technickom zariadení Unitel v súlade s Podmienkami,
 5. e) dočasne prerušiť alebo obmedziť poskytovanie Služby Účastníkovi v súlade s ustanoveniami Zákona a Podmienok,
 6. f) na poskytnutie nevyhnutnej súčinnosti zo strany Účastníka, ktorá je potrebná na riadne plnenie svojich záväzkov stanovených Zmluvou,
 7. g) ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Zákonom a Zmluvou.

8.3 Spoločnosť Unitel je povinná dodržiavať ustanovenia všeobecne záväzných právnych predpisov platných na území Slovenskej republiky a všetky legislatívne zmeny premietnuť do ustanovení Zmluvy a Zmluvných dokumentov.

Článok 9
Práva a povinnosti Účastníka

9.1 Účastník je povinný:

 1. a) využívať Službu výlučne v súlade s podmienkami stanovenými Zmluvou, týmito Podmienkami a platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, prípadne pokynmi
 2. b) odo dňa účinnosti Zmluvy poskytovať spoločnosti Unitel podľa jej požiadaviek všetku súčinnosť, ktorá bude potrebná na plnenie záväzkov spoločnosti Unitel stanovených Zmluvou,
 3. c) písomne oznámiť spoločnosti Unitel akúkoľvek zmenu v údajoch poskytnutých spoločnosti Unitel pri uzavretí Zmluvy, a to najmä zmenu bydliska (sídla), obchodného mena, fakturačnej adresy a osôb oprávnených konať v mene Účastníka vrátane kontaktných osôb Účastníka (uvedených v Zmluve, Zmluvných dokumentoch alebo Prílohách), a to najneskôr do siedmich dní odo dňa vzniku zmeny,
 4. d) platiť spoločnosti Unitel všetky svoje peňažné záväzky vyplývajúce z Tarify a zo Zmluvy včas, v dohodnutej výške a v súĺade s Podmienkami a Zmluvou,
 5. e) vykonať všetky potrebné opatrenia k tomu, aby nebolo žiadnym spôsobom umožnené využitie/zneužitie Služby tretími osobami,
 6. f) dodržiavať všetky opatrenia potrebné k tomu, aby počas trvania Zmluvy nevznikla na Sieti Unitel alebo akomkoľvek Koncovom zariadení Unitel alebo Technickom zariadení Unitel žiadna škoda, a to ani v prípade náhodnej udalosti,
 7. g) chrániť prístupové heslá do Siete Unitel poskytnuté spoločnosťou Unitel na riadne využitie Služby pred ich zneužitím tretími osobami,
 8. h) pri úhrade akejkoľvek časti z Odplaty za poskytovanie Služby uviesť v platobnom doklade úplne a správne všetky údaje potrebné na identifikáciu príslušnej platby Odplaty za poskytovanie Služby, a to tak, ako budú uvedené v zaslanej Faktúre,
 9. i) zabezpečiť na svoje náklady prípravu Miesta inštalácie Koncového zariadenia Unitel alebo Technického zariadenia Unitel, uschovať Koncové zariadenie Unitel alebo Technické zariadenia Unitel do doby jeho inštalácie, zabezpečiť všetky nevyhnutné povolenia a súhlasy dotknutých subjektov s takýmto umiestnením Koncového zariadenia Unitel alebo Technického zariadenia Unitel, predovšetkým súhlasy vlastníkov nehnuteľností s umiestnením, inštaláciou a prevádzkovaním telekomunikačného zariadenia,
 10. j) zabezpečiť oprávneným osobám spoločnosti Unitel prístup na Miesto inštalácie,
 11. k) zabezpečiť na svoje náklady Miesto inštalácie v súlade s príslušnými technickými normami Slovenskej republiky (STN),
 12. l) oznámiť spoločnosti Unitel mená osôb oprávnených zastupovať Účastníka vo vzťahu k spoločnosti Unitel,
 13. m) zabezpečiť po ukončení Zmluvy osobám oprávneným konať v mene spoločnosti Unitel prístup do priestorov Miesta inštalácie za účelom demontáže a odobratia Koncového zariadenia Unitel alebo Technického zariadenia Unitel
 14. n) zachovávať v zmysle Zákona telekomunikačné tajomstvo, s ktorým príde účastník do styku pri užívaní verejných elektronických komunikačných služieb,
 15. o) ak Účastník nie je vlastníkom alebo správcom vnútorných rozvodov, potrebných pre pripojenie Koncového zariadenia Účastníka/Unitel a poskytovanie Služby, je povinný zabezpečiť na svoje náklady a zodpovednosť súhlas vlastníka a/alebo správcu vnútorných rozvodov s umiestnením najmä potrených koncových zariadení, s vybudovaním potrebných káblových trás, ako aj s využitím vnútorných rozvodov na zriadenie a poskytovanie Služby. Ak je súčasťou zriadenia aj vybudovanie nového vnútorného rozvodu, je Účastník povinný zabezpečiť súhlas vlastníka nehnuteľnosti s jeho vybudovaním,
 16. p) používať iba telekomunikačné zariadenia spĺňajúce požiadavky Zákona a osobitných predpisov.

9.2 Účastník má právo:

 1. a) na uzavretie Zmluvy so spoločnosťou Unitel, ak nie je dôvod na jej odmietnutie podľa ustanovení Zákona a Podmienok,
 2. b) na poskytovanie Služby za podmienok stanovených v Zmluve a v Podmienkach, a to po riadnom a včasnom splnení všetkých podmienok stanovených v článku 6. Podmienok,

c)na bezplatné odstránenie Porúch vzniknutých bez jeho zavinenia, pokiaľ ich riadne nahlási písomne, telefonicky, elektronickou poštou, faxom alebo iným vhodným spôsobom spoločnosti Unitel,

 1. d) ukončiť Zmluvu v súlade s Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.

9.3 Účastník nie je oprávnený previesť akékoľvek svoje práva vyplývajúce zo Zmluvy na akúkoľvek tretiu osobu bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Unitel.

9.4 Účastník nie je oprávnený vykonávať akékoľvek zásahy na Koncových zariadeniach Unitel a Technických zariadeniach Unitel, ani s nimi akýmkoľvek spôsobom manipulovať a nakladať. Koncové zariadenia Unitel a Technické zariadenia Unitel sú počas celej doby trvania Zmluvy vo výlučnom vlastníctve spoločnosti Unitel.

9.5 Účastník zodpovedá za trvalé zabezpečenie všetkých Koncových zariadení Účastníka umožňujúcich používanie Služby pred zneužitím.

ŠTVRTÁ ČASŤ
ODPLATA, (CENNÍK) TARIFA

Článok 10
Všeobecné ustanovenia

10.1 Odplata za poskytovanie Služby je stanovená v súlade so sadzbami Tarify platnej ku dňu uzavretia Zmluvy, ako aj v súlade s platnými právnymi predpismi Slovenskej republiky, najmä zákonom č. 18/1996 Z. z. o cenách v platnom znení.

10.2 Účastník má právo, aby mu spoločnosť Unitel poskytovala Službu za Odplatu za poskytovanie Služieb pri uplatnení sadzieb podľa Tarify platnej v čase použitia Služby

10.3 Ak je Odplata za poskytovanie Služby alebo jej zložka stanovená Tarifou v závislosti od objemu údajov prenesených prostredníctvom Služby, pre stanovenie výšky Odplaty sú rozhodujúce údaje o objeme prenesených údajov evidované spoločnosťou Unitel.

Článok 11
Odplata za poskytovanie Služby

11.1 Výška Odplaty za poskytovanie Služieb vyplýva z Tarify a zo Zmluvy.

11.2 Výška Aktivačného poplatku vyplýva zo Zmluvy, pričom v prípade zániku Zmluvy z akéhokoľvek dôvodu zostáva uhradený Aktivačný poplatok spoločnosti Unitel.

11.3 Odplatu za poskytovanie Služby spolu so sumou DPH na túto sumu pripadajúcou je Účastník povinný platiť spoločnosti Unitel v súlade s podmienkami Zmluvy, a to na každé Obdobie poskytovania Služby podľa podmienok určených Zmluvou a týmito Podmienkami, na ktoré sa Odplata za poskytovanie Služby platí.

11.4 Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, Odplata za poskytovanie Služby sa platí na príslušné Obdobie vždy vopred.

11.5 Prvé zúčtovacie Obdobie na zaplatenie Odplaty za poskytovanie Služby začína plynúť v deň riadneho aktivovania Služby podľa Podmienok.

11.6 Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, Účastník má po splnení podmienok stanovených Zmluvou a Podmienkami nárok na zľavu z Odplaty za poskytovanie Služby, a to vo výške a za podmienok stanovených Zmluvou.

11.7 Ak bol v Zmluve dojednaný nárok na zľavu z Odplaty za poskytovanie Služby podmienený dĺžkou trvania Zmluvy, tento vzniká Účastníkovi výlučne v prípade, že Zmluva bude platne trvať minimálne pod dobu uvedenú v príslušnom ustanovení Zmluvy.

11.8 V prípade, že Zmluva nebude trvať minimálne po dobu uvedenú v príslušnom ustanovení Zmluvy, dĺžkou trvania ktorej je podmienené poskytnutie zľavy z Odplaty za poskytovanie Služby, stráca Účastník nárok na zľavu z Odplaty za poskytovanie Služby poskytnutú v zmysle bodu 11.7. Podmienok, na základe čoho vzniká Účastníkovi povinnosť doplatiť spoločnosti Unitel spätne od uzavretia Zmluvy súčet jednotlivých Účastníkovi poskytnutých zliav, t. j. rozdielov medzi Odplatou za poskytovanie Služby bez poskytnutej zľavy z tejto Odplaty a Odplatou za poskytovanie Služby s poskytnutými zľavami z tejto Odplaty, o ktoré boli znížené všetky dovtedy fakturované platby Odplaty za poskytovanie Služby spolu so sumou DPH pripadajúcou na túto doplácanú časť Odplaty za poskytovanie Služieb, k čomu dáva Účastník vopred svoj neodvolateľný súhlas.

Článok 12
Platenie Odplaty za poskytovanie Služby

12.1 Účastník je povinný platiť každú platbu Odplaty za poskytovanie Služby spolu s príslušnou sumou DPH pripadajúcou na fakturovanú sumu Odplaty za poskytovanie Služieb na základe Faktúr vystavených spoločnosťou Unitel.

12.2 V prípade, ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, každá Faktúra vystavená Podnikom Účastníkovi je splatná do štrnástich dní odo dňa jej vystavenia spoločnosťou Unitel.

12.3 V prípade omeškania s platením akéhokoľvek peňažného záväzku Účastníka je spoločnosť Unitel oprávnená fakturovať Účastníkovi úroky z omeškania vo výške 0,05 % z dlžnej sumy za každý jeden deň omeškania až do jej úplného zaplatenia s tým, že nárok na náhradu škody spoločnosti Unitel nie je týmto ustanovením Podmienok dotknutý.

12.4 Ak nie je v príslušných ustanoveniach Zmluvy uvedené inak, všetky platby v prospech spoločnosti Unitel vyplývajúce zo Zmluvy je Účastník povinný uhrádzať na bankový účet spoločnosti Unitel uvedený v Zmluve, resp. vo Faktúre. Účastník je povinný pri každej platbe uviesť aj variabilný symbol, ktorý je uvedený na príslušnej faktúre.

12.5 Odplata za poskytovanie Služby za ktorékoľvek Obdobie poskytovania Služby podľa Zmluvy alebo akýkoľvek peňažný záväzok Účastníka vyplývajúci zo Zmluvy sa považuje za riadne a včas uhradený okamihom pripísania celej sumy fakturovanej Odplaty za poskytovanie Služby alebo peňažného záväzku Účastníka na bankovú účet spoločnosti Unitel uvedený na Faktúre, a to najneskôr v posledný deň splatnosti Faktúry alebo lehoty uvedenej vo výzve zaslanej Užívateľovi v zmysle podmienok určených v týchto Podmienkach.

12.6 Účastník je oprávnený vrátiť Faktúru/Faktúry, v prípade že neobsahuje náležitosti ustanovené Zákonom a osobitnými právnymi predpismi, najneskôr do skončenia jej splatnosti. Po vystavení riadnej Faktúry so všetkými náležitosťami ustanovenými Zákonom a osobitnými právnymi predpismi začína plynúť nová lehota splatnosti, pričom jej dĺžka je uvedená v bode 12.2 týchto Podmienok.

12.7 V prípade, že spoločnosť Unitel využije svoje právo vyplývajúce z Podmienok a dôjde počas trvania Zmluvy k zmene Tarify, má spoločnosť Unitel právo účtovať Účastníkovi Odplatu za poskytované Služby podľa sadzieb uvedených v platnej Tarife, pokiaľ Účastník od Zmluvy neodstúpil v zmysle bodu 15.8.a) Podmienok, a to počnúc prvým dňom odo dňa nadobudnutia účinnosti zmeny Tarify, k čomu dáva podpisom Zmluvy Účastník svoj súhlas.

12.8 Ak je napriek písomnej výzve Podniku Účastník nepretržite dlhšie ako 90 dní v omeškaní so splnením svojho peňažného záväzku voči Podniku, môže Podnik postúpiť svoju peňažnú pohľadávku zodpovedajúcu tomuto peňažnému záväzku písomnou zmluvou inej osobe aj bez súhlasu Účastníka. Pri postúpení pohľadávky je Podnik oprávnený odovzdať postupníkovi aj dokumentáciu o záväzkovom vzťahu, na ktorého základe vznikla postúpená pohľadávka.

PIATA ČASŤ
REKLAMAČNÝ PORIADOK

Článok 13
Uplatňovanie a vybavovanie reklamácií

13.1. Účastník má právo v lehote určenej reklamačným poriadkom uplatniť reklamáciu predovšetkým na:

 1. správnosť faktúry
 2. zistenie závady poskytnutej Služby alebo zariadenia
 3. náprava výkonnosti a kvality poskytovanej služby

13.2. Reklamácia sa podáva písomne (osobne alebo poštou) na adresu Poskytovateľa. Reklamácia musí obsahovať:

 1. meno, priezvisko alebo obchodné meno Účastníka a adresu Účastníka,
 2. číslo Zmluvy alebo inú jednoznačnú identifikáciu služby,
 3. predmet reklamácie s uvedením podrobností,
 4. vlastnoručný podpis Účastníka resp. oprávnenej osoby alebo splnomocnenej osoby.

13.3. Poskytovateľ za účelom riadneho posúdenia reklamácie môže žiadať od Účastníka doplnenie ďalších podrobností k predmetu reklamácie.

13.4. Právo na reklamáciu musí byť uplatnené v lehote 30 dní odo dňa doručenia faktúry (vyúčtovania), ktorej správnosť je predmetom reklamácie, alebo zistenia závady poskytnutej Služby alebo zariadenia resp. výkonnosti a kvality poskytovanej služby.

13.5. Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny za čas neposkytovania Služby zavineného Poskytovateľom, toto právo sa musí uplatniť Poskytovateľa najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania služby.

13.6. Poskytovateľ je povinný písomne oznámiť Účastníkovi výsledok prešetrenia jeho reklamácie v lehote, ktorá nesmie byť dlhšia ako 30 dní odo dňa doručenia reklamácie, inak sa reklamácia považuje za uznanú. V zložitých prípadoch môže Poskytovateľ túto lehotu predĺžiť, najviac však o 30 dní. Poskytovateľ je povinný o predĺžení písomne informovať Účastníka pred uplynutím pôvodnej 30 dňovej lehoty s uvedením dôvodov. Lehota je zachovaná, ak Poskytovateľ odošle svoje oznámenie Účastníkovi najneskôr v posledný deň lehoty.

13.7. Reklamácia vo veci správnosti účtovania Služby nemá odkladný účinok na zaplatenie sumy za poskytnuté Služby. Poskytovateľ môže na základe písomnej žiadosti umožniť Účastníkovi odklad zaplatenia časti sumy do doby vybavenia reklamácie.

13.8. Ak sa na základe reklamácie zistí vada na Telekomunikačnom zariadení, ktorá sa mohla prejaviť v neprospech Účastníka, ale rozsah poskytnutej Služby, ani cenu za jej poskytnutie nemožno preukázateľne zistiť, Účastník zaplatí cenu zodpovedajúcu cene za priemerný mesačný rozsah využívania Služby za predchádzajúcich šesť mesiacov. Ak je využívanie Služby kratšie ako šesť mesiacov, ale dlhšie ako jeden mesiac, vypočíta sa priemerný rozsah využívania Služby za celé obdobie využívania Služby.

ŠIESTA ČASŤ
VZNIK A ZÁNIK ZMLUVY

Článok 14
Vznik zmluvy

14.1 Zmluva sa považuje za riadne uzavretú okamihom podpísania oboma zmluvným stranami.

14.2 Zmluva sa uzatvára na dobu neurčitú, pokiaľ nie je v Zmluve uvedené inak. Ak sa na základe Zmluvy poskytuje viac Služieb so samostatnými Špecifikáciami, Zmluva sa uzatvára osobitne v rozsahu pre každú Službu na dobu uvedenú v Špecifikácii tejto Služby.

14.3 V prípade, že je Zmluva alebo jej časť v rozsahu Špecifikácie Služby uzavretá na dobu určitú a nejedná sa o povinne zverejňovanú zmluvu, ak žiadna zo zmluvných strán písomne neoznámi druhej zmluvnej strane najneskôr 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú bola táto Zmluva alebo časť Zmluvy uzavretá, že trvá na ukončení platnosti Zmluvy alebo jej príslušnej časti, Zmluva resp. príslušná časť Zmluvy zostáva naďalej v platnosti a mení sa doba, na ktorú bola uzavretá, z doby určitej na dobu neurčitú. Ak zmluvná strana doručí druhej zmluvnej strane oznámenie, že trvá na ukončení platnosti zmluvy alebo jej časti neskôr, ako 30 dní pred uplynutím doby, na ktorú bola Zmluva alebo jej časť uzavretá, takéto oznámenie sa považuje za výpoveď zmluvy alebo jej časti na dobu neurčitú, pričom sa uplatnia podmienky bodu 15.5 Podmienok.

14.4 Spoločnosť Unitel je viazaná predloženým návrhom Zmluvy po dobu 30 dní od predloženia záujemcovi.

Článok 15
Zánik zmluvy

15.1 Zmluva môže byť ukončená písomnou dohodou oboch zmluvných strán, pričom podpisy osôb oprávnených konať za spoločnosť Unitel a Účastníka musia byť na tej istej listine.

15.2 Obe zmluvné strany sú oprávnené Zmluvu alebo jej časť v rozsahu Špecifikácie Služby vypovedať za podmienok, spôsobom a v lehotách stanovených Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.

15.3 Účastník môže písomne vypovedať Zmluvu uzavretú na dobu neurčitú, alebo časť Zmluvy v rozsahu Špecifikácie Služby, uzavretú na dobu neurčitú z akéhokoľvek dôvodu alebo aj bez uvedenia dôvodu, pričom z doručenej písomnej výpovede musí byť spoločnosti Unitel zrejmé, koho a akej veci sa predmetná výpoveď Zmluvy týka, v prípade výpovede časti Zmluvy je Účastník povinný presne uviesť Špecifikáciu Služby, ktorá je predmetom výpovede.

15.4 Ak bola Zmluva alebo jej časť uzatvorená na dobu neurčitú a Zmluva nestanovuje inak, výpovedná lehota je jeden mesiac a je rovnaká pre obe zmluvné strany, ak bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane do 25. dňa (vrátane) kalendárneho mesiaca, výpovedná lehota začína plynúť prvý deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď riadne doručená druhej strane a uplynie posledný deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola písomná výpoveď Zmluvy alebo jej časti doručená druhej zmluvnej strane s tým, že platnosť Zmluvy alebo časti Zmluvy na základe jej výpovede niektorou zo zmluvných strán zanikne uplynutím posledného dňa kalendárneho mesiaca, v ktorom uplynie výpovedná lehota. V prípade, ak bola písomná výpoveď riadne doručená druhej zmluvnej strane v 26. až posledný deň kalendárneho mesiaca, výpovedná lehota začne plynúť prvým dňom druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane a platnosť vypovedanej Zmluvy alebo časti Zmluvy zanikne v posledný deň druhého kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bola výpoveď doručená druhej zmluvnej strane.

15.6 Zmluvu možno ukončiť aj písomným odstúpením od Zmluvy za podmienok a spôsobom stanoveným Podmienkami, Zmluvou a Zákonom.

15.7 Spoločnosť Unitel je oprávnená odstúpiť od Zmluvy alebo jej časti, ak Účastník:

 1. a) opakovane neoprávnene zasahuje do Koncového zariadenia Unitel, Technického zariadenia Unitel, Siete Unitel alebo iného telekomunikačného zariadenia verejnej siete alebo Siete Unitel alebo takýto zásah umožní tretej osobe, hoci aj z nedbanlivosti,
 2. b) nezaplatil niektorý zo svojich peňažných záväzkov, ktorý mu vznikol voči spoločnosti Unitel zo Zmluvy alebo v súvislosti so Zmluvou, a to najmä Odplatu za poskytovanie Služby, a to ani do štyridsiatich piatich dní odo dňa po dni splatnosti týchto peňažných záväzkov,
 3. c) pripojí na verejnú sieť, Sieť Unitel zariadenie, ktoré nespĺňa požiadavky Zákona a osobitných predpisov alebo používa takto zariadenie v rozpore so schválenými podmienkami, a ani na výzvu spoločnosti Unitel zariadenie neodpojí,
 4. d) opakovane používa Službu spôsobom, ktorý znemožňuje spoločnosti Unitel kontrolu jej používania,
 5. e) opakovane porušuje podmienky Zmluvy,
 6. f) uviedol v Objednávke nepravdivé údaje týkajúce sa jeho identifikácie, jeho predchádzajúcich, ako aj súčasných záväzkových vzťahov s inými podnikmi,
 7. g) protiprávnym konaním alebo akýmkoľvek iným spôsobom opakovane zneužíva Službu,
 8. h) je v úpadku alebo vstúpil do likvidácie,
 9. i) na Účastníka bol vyhlásený konkurz alebo konkurz na majetok Účastníka bol zamietnutý pre nedostatok majetku,
 10. j) na majetok Účastníka bola nariadená exekúcia.

15.8 Účastník je oprávnený písomne odstúpiť od Zmluvy v časti dotknutej Služby, ak spoločnosť Unitel:

 1. a) podstatne zmení a oznámi podstatnú zmenu Podmienok týkajúcich sa Služby alebo zvýši sadzby Tarify, ktoré sa týkajú Služby a Účastník neakceptuje podstatné zmeny Podmienok alebo zvýšenie sadzieb Tarify, ak Podnik neoznámil podstatnú zmenu Podmienok alebo zvýšenie sadzieb Tarify, Účastník má právo odstúpiť od Zmluvy v časti dotknutej Služby do jedného mesiaca odkedy sa o zmene dozvedel, najneskôr však do troch mesiacov odo dňa účinnosti podstatnej zmeny Podmienok,
 2. b) ani po opakovanej uznanej reklamácii, neposkytuje Službu podľa Zmluvy, Účastník má právo odstúpiť bez sankcií od Zmluvy v časti dotknutej Služby do jedného mesiaca odo dňa doručenia oznámenia o uznaní opätovnej reklamácie Účastníka, ak porušenie povinností spoločnosti Unitel, stále pretrváva,
 3. c) neoznámi Účastníkovi výsledok prešetrenia reklamácie v lehote podľa bodu 13.7 Podmienok, Účastník má právo odstúpiť bez sankcií od Zmluvy v časti dotknutej Služby do jedného mesiaca odo dňa uplynutia lehoty na oznámenie výsledku vybavenia reklamácie podľa bodu 13.7 Podmienok,

15.9 Ak sa na základe Zmluvy poskytuje viac verejných služieb, je Účastník oprávnený odstúpiť od Zmluvy z dôvodov uvedených v bode 15.8 Podmienok len v časti vo vzťahu k tej Službe, ktorá je priamo dotknutá dôvodom odstúpenia alebo ktorej poskytovanie nie je možné technicky oddeliť od verejnej služby, ktorej sa dôvod odstúpenia týka.

15.10 Odstúpením od Zmluvy alebo jej časti z dôvodov uvedených v Podmienkach a v Zmluve táto zaniká v deň nasledujúci po dni, v ktorom bolo oznámenie o odstúpení riadne doručené druhej zmluvnej strane.

15.11 Spoločnosť Unitel zašle Účastníkovi po zániku Zmluvy alebo časti Zmluvy konečné vyúčtovanie, ktoré je Účastník povinný do siedmich dní uhradiť.

SIEDMA ČASŤ
KVALITA, RÝCHLOSŤ A ÚROVEŇ POSKYTOVANEJ SLUŽBY, OBMEDZENIA SLUŽBY

Článok 16

16.1 Úroveň a kvalita služby, jej rýchlosť, časová dostupnosť, a ostatné parametre je Poskytovateľ povinný zabezpečovať a dodržiavať na Rozhraní. Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov poskytovanej služby, zapríčinené Koncovým zariadením, vedením od Rozhrania ku Koncovému zariadeniu, alebo nastavením Koncového zariadenia.

16.2 Poskytovateľ nenesie zodpovednosť za Koncové zariadenie, ani za dáta, prenášané prostredníctvom siete Poskytovateľa alebo siete Internet.

16.3 Poskytovateľ nezodpovedá za nedostupnosť, nekvalitu alebo nedosiahnutie parametrov poskytovanej služby, ktoré nastalo v dôsledku vyššej moci, živelnej pohromy, neoprávneného zásahu do prevádzky siete a služieb, alebo z rozhodnutia štátnej moci. Ak Poskytovateľ na sieti a službe uplatňuje postupy zamerané na meranie a riadenie prevádzky, s cieľom predchádzať tomu, aby sa neplnila alebo presiahla kapacita sieťového pripojenia, je povinný zverejňovať tieto informácie prostredníctvom svojho Webového sídla s cieľom transparentného informovania záujemcu a Účastníka o podrobnostiach služby a o tom, ako by tieto postupy mohli vplývať na kvalitu služieb.

16.4 Ak Poskytovateľ vydá pravidlá pre využívanie služby, Účastník je povinný tieto pravidlá rešpektovať a neužívať službu spôsobom, ktorý týmto pravidlám odporuje.

16.5 Ak nie je v Zmluve uvedené inak, Účastník je oprávnený využívať službu iba pre vlastnú potrebu a pre potrebu blízkych osôb a nie je oprávnený ju bezodplatne alebo za odplatu poskytnúť inej osobe, ani prostredníctvom nej poskytovať elektronickú komunikačnú službu inej osobe. Porušenie tohto ustanovenia je považované za zneužívanie služby.

16.6 Účastník je povinný službu využívať v súlade s platnými predpismi.

16.7 Pre službu Poskytovateľ zaručuje, že bude dostupná a využiteľná minimálne počas takej časti zúčtovacieho obdobia, ako je pre službu stanovená v Zmluve alebo v jej častiach ako Časová dostupnosť. Ak nie je Časová dostupnosť v Zmluve alebo v jej častiach stanovená, jej hodnota je 90 %. Ak v priebehu zúčtovacieho obdobia nie je dosiahnutá stanovená Časová dostupnosť v stanovenom rozsahu, alebo jej hodnota vo výške 90%, Účastník má právo na vrátenie pomernej časti ceny služby, v takej výške, v akej nebola dosiahnutá Časová dostupnosť. Toto právo musí Účastník uplatniť v reklamačnom konaní v lehote a spôsobom, ktoré upravuje reklamačný poriadok, inak toto právo zaniká.

16.8 Ak je pripojenie realizované na rádiovom rozhraní vo frekvenčnom pásme dostupnom pre využívanie na základe Všeobecného povolenia (tzv. voľné alebo nelicencované pásmo), Poskytovateľ nezodpovedá za prípadné zníženie kvality alebo dostupnosti služby v dôsledku škodlivého rušenia v príslušnom frekvenčnom pásme, práva Účastníka týmto nie sú dotknuté.

16.9 Rýchlosť komunikácie voči koncovým bodom v internete je závislá od rýchlosti pripojenia týchto koncových bodov k internetu, ich aktuálnej zaťaženosti, stratovosti paketov a sieťovej latencie. Za nedosiahnutie rýchlosti voči koncovým bodom v internete preto Poskytovateľ nezodpovedá. Poskytovateľ zodpovedá za dodržanie rýchlosti v rámci svojej siete a v rámci prepojenia na národný internetový uzol – slovenské peeringové centrum SIX v Bratislave, cez svojho obchodného partnera.

16.10 Poskytovateľ je povinný poskytovať dohodnutú službu v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2015/2120 z 25. novembra 2015, ktorým sa ustanovujú opatrenia týkajúce sa prístupu k otvorenému internetu (ďalej len Nariadenie) s cieľom zabezpečiť Účastníkovi prístup k otvorenému internetu.

16.11 Ak Poskytovateľ v súlade s Nariadením uplatnil opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli vplývať na kvalitu služieb prístupu k internetu, je povinný o tom Účastníka informovať. Poskytovateľ neuplatní opatrenia na riadenie prevádzky, ktoré by mohli negatívne vplývať na súkromie koncových užívateľov a na ochranu ich osobných údajov.

16.12 Poskytovateľ môže ako súčasť služby alebo ako doplnkovú službu poskytovať technický prostriedok na blokovanie nežiadúcej a potenciálne rizikovej komunikácie v internete (firewall), ktorý v súlade so svojim určením bráni komunikácii s niektorými koncovými bodmi v internete a/alebo bráni využívaniu niektorých komunikačných portov a protokolov v internete. Ak Poskytovateľ takúto službu Účastníkovi poskytuje, na žiadosť Účastníka je povinný takúto službu deaktivovať a poskytovať Účastníkovi prístup do internetu bez uvedených blokovaní.

16.13 Údaje o rýchlostiach služby pripojenia k internetu majú nasledujúci význam:

Proklamovaná rýchlosť je rýchlosť, ktorú Poskytovateľ používa vo svojich komerčných komunikáciách, vrátane inzerovania a marketingu v súvislosti s propagovaním ponúk služieb prístupu k internetu, a vrátane uvádzania parametrov služieb v Cenníku (Tarif) a Zmluve. Ak nie je pri údaji o rýchlosti pripojenia jednoznačne uvedené, o akú rýchlosť sa jedná, ide o Proklamovanú rýchlosť. Ak nie je stanovené inak, Proklamovaná rýchlosť je totožná s Maximálnou rýchlosťou.

Maximálna rýchlosť je rýchlosť, ktorú Účastník môže očakávať, že ju bude mať k dispozícii pri prístupe k službe minimálne raz denne, a to v čase od 0:00 hod. do 24:00 hod.

Bežne dostupná rýchlosť, ktorú bude mať účastník k dispozícii:

1.c ) pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako start, klasik, special a extra)

na úrovni minimálne 90% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne 90% z každého súvislého 4 –

hodinového intervalu,

 1. c) pri ostatných pripojeniach – na úrovni minimálne 65% z Maximálnej rýchlosti počas minimálne

65% z každého súvislého 24-hodinového intervalu.

Minimálna rýchlosť je rýchlosť, ktorá je:

pri pripojeniach s garantovanými parametrami (označované ako start, klasik a pod.) – 80% z Maximálnej rýchlosti.

Pri ostatných pripojeniach – 10% z Maximálnej rýchlosti

16.14 Pri poskytovaní služby môže dochádzať k odchýlkam od Proklamovanej rýchlosti. Pokiaľ služba dosahuje Maximálnu rýchlosť, Bežne dostupnú rýchlosť a Minimálnu rýchlosť nejedná sa o vadu Služby. Účastník by mal možnosť odchýlky od Proklamovanej rýchlosti zohľadniť pri výbere služby a zvoliť si takú službu, pri ktorej povolená odchýlka od Proklamovanej rýchlosti nebude presahovať prekážku pre využívanie a poskytovanie aplikácii a služieb prostredníctvom služby.

16.15 Poskytovateľ Účastníka týmto informuje, že v prípade zníženia rýchlosti služby:

 1. a) na prenesenie súborov a načítanie webových stránok bude potrebovať dlhší čas,
 2. b) pri streamovacích video službách môže byť znížená kvalita videa, prenos môže byť prerušovaný či inak sťažený, funkčnosť špeciálnych aplikácií a služieb, vyžadujúcich určitú rýchlosť pripojenia, môže byť obmedzená.

16.16 V prípade, ak služba obsahuje obmedzený objem dát, po jeho prenesení môže v závislosti od charakteru služby dôjsť k zníženiu rýchlosti služby alebo k obmedzeniu prístupu k internetu prostredníctvom služby. K obnoveniu rýchlosti služby alebo obnoveniu prístupu k internetu prostredníctvom služby dôjde automaticky po uplynutí stanovenej doby, alebo ak je to pre službu podporované, zaplatením príslušného poplatku.

Ak bude Účastník súčasne so službou pripojenia k Internetu využívať inú službu pripojenia, ktorú poskytuje Poskytovateľ a ktorá je optimalizovaná pre špecifický obsah, aplikácie alebo služby, táto iná služba nesmie v praxi vplývať na službu pripojenia k internetu poskytovanú Účastníkovi a ovplyvňovať jej kvalitu a parametre, ak nie je dohodnuté inak.

16.17 V prípade významných, nepretržitých alebo pravidelne sa opakujúcich nezrovnalostí medzi skutočnou výkonnosťou (rýchlosťou alebo inými parametrami) služby a výkonnosťou uvádzanou Poskytovateľom, v prípade ak sa jedná o Zmluvu uzatvorenú alebo obnovenú od 29. Novembra r. 2015 a ak sa tieto skutočnosti konštatujú na základe monitorovacieho mechanizmu certifikovaného národným regulačným orgánom, má Účastník nárok na použitie nápravných prostriedkov – podania sťažnosti a podania reklamácie. Sťažnosť sa podáva Poskytovateľovi spravidla elektronickou poštou cez stránku www.unitelnet.sk (Kontaktný formulár) alebo prostredníctvom formulára v Zákazníckom portáli – http://support.unitelnet.sk/. Odpoveď na sťažnosť zasiela Poskytovateľ Účastníkovi spravidla elektronickou poštou. Reklamácia sa podáva a vybavuje spôsobom podľa Reklamačného poriadku.

Ôsma časť
SPOLOČNÉ A ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Článok 17
Zmena Zmluvných dokumentov, Tarify

17.1 Spoločnosť Unitel si vyhradzuje právo na akúkoľvek jednostrannú zmenu Podmienok alebo Tarify v priebehu doby trvania Zmluvy. Spoločnosť Unitel sa zaväzuje oznámiť Účastníkovi podstatnú zmenu Podmienok najmenej jeden mesiac vopred, pričom informuje písomne, elektronickou poštou, službou krátkych správ (SMS) alebo telefonicky Účastníka o jeho práve odstúpiť od Zmluvy bez sankcií, ak tieto zmeny neakceptuje. Spoločnosť Unitel sa zaväzuje oznámiť Účastníkovi zmenu Tarify najmenej pätnásť dní vopred, v prípade, ak dochádza k zvýšeniu sadzieb Tarify, najmenej tridsať dní vopred, pričom Účastníka informuje písomne. Oznamovacia povinnosť je splnená aj oznámením Účastníkovi, že došlo k podstatnej zmene Podmienok alebo ku zvýšeniu sadzieb Tarify, a kde sa s týmito zmenami môže podrobne oboznámiť.

17.2 Zmluvu je možné meniť výlučne po dohode oboch zmluvných strán formou písomne uzavretého Dodatku. Dodatok je možné uzatvoriť aj akceptáciou žiadosti Účastníka spoločnosťou Unitel.

17.3 V prípade, že sa menia Podmienky alebo Tarifa v zmysle bodu 16.1. Podmienok, je dohoda o zmene týchto dokumentov platná okamihom prvého využitia Služby Účastníkom za účinnosti zmenených Podmienok alebo Tarify, s ktorými bol Účastník riadne oboznámený podľa bodu 16.1. Podmienok, a to s účinnosťou ku dňu nadobudnutia účinnosti príslušnej zmeny Podmienok alebo Tarify, pokiaľ nedošlo k platnému ukončeniu Zmluvy v zmysle bodu 15.8.1. Podmienok.

Článok 18
Zodpovednosť za škodu

18.1 Spoločnosť Unitel nenesie voči Účastníkovi zodpovednosť za vznik škody, ktorú môže spôsobiť obsah údajov prenášaných Účastníkom.

18.2 Spoločnosť Unitel zodpovedá Účastníkovi za škodu, ktorú mu spoločnosť Unitel spôsobila zavineným porušením povinností vyplývajúcich zo Zmluvy, ako aj Zmluvných dokumentov výlučne v rozsahu určenom Podmienkami, nezodpovedá však za ušlý zisk Účastníka spôsobený porušením svojich povinností určených v Zmluve. Zodpovednosť spoločnosti Unitel za škodu spôsobenú Účastníkovi v dôsledku riadneho nesplnenia si povinností určených Zmluvou a Podmienkami je obmedzená na povinnosť vrátiť pomernú časť Účastníkom uhradenej Odplaty za poskytovanie Služby alebo pomerne znížiť Odplatu za poskytovanie Služby za obdobie chybného poskytovania Služby podľa podmienok Zmluvy a Podmienok, ak tento nárok Účastník uplatnil v spoločnosti Unitel písomne najneskôr do troch mesiacov po obnovení poskytovania Služby.

18.3 V prípade, že nesplnením ktoréhokoľvek zo záväzkov Účastníka stanovených v Zmluve a v Podmienkach vznikne spoločnosti Unitel škoda, je túto škodu Účastník povinný spoločnosti Unitel v celej výške nahradiť okrem ušlého zisku.

18.4 Účastník zodpovedá za vznik akejkoľvek škody na Koncovom zariadení Unitel, Technickom zariadení Unitel, ako aj akýchkoľvek iných technických zariadeniach spoločnosti Unitel, a to od okamihu ich umiestnenia v priestore Účastníka až do okamihu odstránenia týchto zariadení z priestorov Účastníka spoločnosťou Unitel.

18.5 Spoločnosť Unitel nezodpovedá Účastníkovi za vznik škody, ktorá mu vznikne nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v článku 7. Podmienok.

18.7 Spoločnosť Unitel nezodpovedá Účastníkovi za vznik škody, ktorá mu vznikne nesplnením ktorejkoľvek z podmienok určených v bode 9.1. Podmienok.

18.8 Účastník sa zaväzuje nezneužiť žiadnu zo Služieb na:

 1. a) podporu, vytvorenie priestoru alebo na zapojenie sa do akejkoľvek nezákonnej alebo nevhodnej aktivity,
 2. b) narušenie bezpečnosti systému alebo siete pokusom o získanie neoprávneného prístupu k dátam, systémom alebo sieťam, alebo ich použitím, vrátane akéhokoľvek pokusu o preskúšanie, preverenie alebo otestovanie zraniteľnosti systému alebo siete, alebo o porušenie bezpečnostných opatrení alebo opatrení na kontrolu prístupových práv bez výslovného povolenia vlastníka systému alebo siete,
 3. c) svojvoľné pokusy o preťaženie systému a iné zlovoľné kroky,

inak zodpovedá Podniku za škodu, ktorá mu v dôsledku takéhoto konania vznikla.

Článok 19
Doručovanie a oznamovanie

19.1 Všetky správy, upomienky a iné informácie posielané spoločnosťou Unitel Účastníkovi v súvislosti so Zmluvou faxom, elektronickou poštou alebo formou listu sa považujú za riadne doručené Účastníkovi uplynutím siedmich dní odo dňa ich zaslania Účastníkovi na jeho poslednú známu adresu.

19.2 Ak nie je možné Účastníkovi doručiť akúkoľvek Faktúru zasielanú Účastníkovi v súvislosti so Zmluvou, považuje sa táto za doručenú dňom, keď osoba oprávnená na doručovanie poštových zásielok oznámi spoločnosti Unitel, že poštovú zásielku nemožno Účastníkovi doručiť.

19.3 Doručovanie akýchkoľvek oznámení, správ alebo iných informácií zo strany Účastníka inou ako písomnou formou zaslanou poštou alebo odovzdanou osobne v sídle Podniku sa považuje za riadne doručené Podniku len v prípade, že Účastník zašle takéto oznámenie, správu alebo informáciu do 3 dní aj poštou, prípadne ju osobne odovzdá v sídle Podniku.

Článok 20
Riešenie sporov

20.1 Akékoľvek spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou sú zmluvné strany povinné bezodkladne riešiť rokovaniami a vzájomnou dohodou.

20.2 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, že sa vzájomné spory zmluvných strán vzniknuté v súvislosti s plnením záväzkov podľa Zmluvy alebo v súvislosti s ňou nevyriešia v zmysle bodu 19.1. Podmienok ani do pätnásť dní odo dňa vzniku sporu, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán podať návrh na vyriešenie sporu na vecne a miestne príslušnom okresnom súde v zmysle zákona č. 160/2015 Z.z. Civilný sporový poriadok a zákona č. 161/2015 Z.z. Civilný mimosporový poriadok, resp.. iných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Článok 21
Záverečné ustanovenia

21.1 Tieto Podmienky nadobúdajú účinnosť dňa 30.04.2017

21.2 Podmienky sú neoddeliteľnou súčasťou každej platne uzavretej Zmluvy.

21.3 Zmluva a Zmluvné dokumenty predstavujú jediný a úplný dohovor zmluvných strán ohľadne predmetu Zmluvy, pričom tieto nahrádzajú všetky prípadné predchádzajúce ústne i písomné dohovory ohľadne otázok dotýkajúcich sa predmetu Zmluvy.

21.4 Právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ktoré sú založené Zmluvou, ktoré však Zmluva výslovne neupravuje, sa spravujú príslušnými ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky.

21.5 V prípade, že niektoré z ustanovení Zmluvy alebo Zmluvných dokumentov je neplatné, nemá to vplyv na platnosť ostatných ustanovení Zmluvy a Podmienok. Neplatné ustanovenia sa nahradia ustanoveniami Zákona a ostatných platných právnych predpisov Slovenskej republiky, ktoré sú svojim obsahom a účelom najbližšie obsahu Zmluvy.

21.6 Zmluva sa v celom rozsahu spravuje platným právnym poriadkom Slovenskej republiky.

21.7 Zmluva sa považuje za uzavretú okamihom podpisu Zmluvy oboma zmluvnými stranami.

21.8 Ak zo Zmluvy výslovne nevyplýva niečo iné, Zmluvu možno meniť len na základe písomných zmien a Dodatkov odsúhlasených a podpísaných oboma zmluvnými stranami.

20.9 Zmluva sa vyhotovuje v dvoch vyhotoveniach, z ktorým každá zmluvná strana dostane po jenom vyhotovení.

21.10 Účastník podpisom Zmluvy potvrdzuje, že si Podmienky pozorne prečítal, všetky jej ustanovenia sú mu jasné a zrozumiteľné, týmto Podmienkam v celom ich rozsahu porozumel, súhlasí s nimi, na dôkaz čoho pripája v Zmluve svoj podpis.

Kolárovo, 30.04.2017 UNITEL s.r.o.