preloader

           ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV
poskytnuté prevádzkovateľom dotknutej osobe pri získavaní osobných údajov od dotknutej osoby

 

Kto sme

Adresa nášho webového sídla: https://unitelnet.sk

Prevádzkovateľ týmto v súlade s článkom 13 ods. 1. a 2. Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. mája 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) poskytuje Dotknutej osobe, od ktorej Prevádzkovateľ získava osobné údaje, ktoré sa jej týkajú, nasledovné informácie:

Totožnosť a kontaktné údaje Prevádzkovateľa:
Prevádzkovateľom je UNITEL s.r.o. , so sídlom Částa 170, 946 03 Kolárovo,  IČO: 31435360,  zapísaný v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra, oddiel Sro, vložka číslo 3317/N, emailová adresa: info@unitel.sk,  telefónne číslo: +421 907 433 878

 

 

Spracúvané osobné údaje:

Prevádzkovateľ spracováva nasledovné osobné údaje: meno, priezvisko, bydlisko, emailová adresa, telefónne číslo, IP adresa, súbory cookies.

Účely spracovania osobných údajov Dotknutej osoby:

Účelmi spracovania osobných údajov Dotknutej osoby sú:

 1. a) spracovanie účtovných dokladov
  b) uzatváranie, plnenie a evidencia zmlúv,
  c) evidencia klientov a zmluvných partnerov na účely uzatvárania a plnenia zmlúv
  d) archivácia dokumentov v súlade s právnymi predpismi
  e) marketingové aktivity prevádzkovateľa
  f) korešpondencia a komunikácia

Právny základ spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby:

Právnym základom spracovávania osobných údajov Dotknutej osoby bude, v závislosti od konkrétnych osobných údajov a účelu ich spracovávania, súhlas Dotknutej osoby so spracovaním osobných údajov, splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, prípadne splnenie zmluvy zmluvnou stranou, ktorou je dotknutá osoba.

 

 

Cookies

Spoločnosť Unitel s.r.o. môže zbierať a analyzovať informácie o používaní tejto internetovej stránky, vrátane mena domény, počtu prístupov a navštívených stránok, informácií o stránkach navštívených pred a po návšteve na stránke spoločnosti Unitel s.r.o. a dĺžky návštevy na stránke. Tieto informácie sa budú zbierať prostredníctvom cookieCookie je malý textový súbor, ktorý náš server internetovej stránky umiestni na užívateľovom pevnom disku. Užívateľ sa môže rozhodnúť či bude toto cookie používať alebo nie prostredníctvom nastavení prehliadača internetu. Cookie umožní používať túto internetovú stránku rýchlejšie a ľahšie. Tieto anonymne vyzbierané údaje tiež pomôžu spoločnosti Unitel  s.r.o. neustále zlepšovať svoje www stránky podľa potrieb ich návštevníkov.

Tretie strany

Toto prehlásenie sa nevzťahuje na internetové stránky tretích strán, ktoré sú prepojené s touto internetovou stránkou.

Ako môže užívateľ uplatniť svoje práva a kontakt na spoločnosť Unitel s.r.o.

Ak si neželáte dostávať nijaké marketingové ponuky od spoločnosti Unitel s.r.o., oznámte nám to na adrese Unitel sr.r.o. Částa 170., 946 03 Kolárovo, Slovensko,  e-mail: info@unitel.sk. Ak máte akékoľvek otázky o tomto prehlásení, o našej činnosti v oblasti spracovania dát alebo o našej internetovej stránke, budeme radi ak sa s nami skontaktujete.