preloader

Súhlas so spracúvaním osobných údajov (ďalej len Súhlas) pri uzatvorení zmluvy o pripojení

V súlade čl.6 ods.1 pism. a ) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, týmto ako dotknutá osoba udeľujete spoločnosti UNITEL s.r.o. so sídlom ul. Částa 170, 946 03 Kolárovo IČO: 31435360, zapísaný V obchodnom registri vedenom pri Okresnom súde Nitra, oddiel Sro. – vložka č. 3317/N, zastúpený Marosi Szilárd – konateľ spoločnosti UNITEL s.r.o. (ďalej len ako „Prevádzkovateľ“), súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov, ich zaradením do databázy Prevádzkovateľa, a to v súlade s nižšie uvedeným.

Vaše osobné údaje sú spracované v rámci plnenia povinností spoločnosti UNITEL s.r.o. ako prevádzkovateľa. Pri spracovaní osobných údajov ste dotknutou osobou, t.j. osobou o ktorej sú spracované osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú uchovávané bezpečne, v súlade s bezpečnostnými opatreniami spoločnosti UNITEL s.r.o. a len po dobu nevyhnutnú na splnenie účelu spracúvania. Prístup k Vašim osobným údajom budú mať výlučne osoby poverené spoločnosťou UNITEL s.r.o. (prevádzkovateľom) na spracúvanie osobných údajov, ktoré ich spracúvajú na základe pokynov UNITEL s.r.o. (ako prevádzkovateľa). Vaše osobné údaje budú zálohované. Osobné údaje nebudú použité na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania. Na uchovávanie osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame sa vzťahuje zákon č. 395/2002 Z.z. o archívoch a regisratúrach.

 1. Účel spracúvania osobných údajov

Poskytnuté osobné údaje sa spracúvajú za účelom ponúkania a poskytovania služieb Prevádzkovateľom, prípadne tiež zmluvných partnerov Prevádzkovateľa.

Rozsah Vami poskytnutých osobných údajov sa budú spracúvať:

 • za účelom spísania Zmluvy o pripojení medzi účastníkom a UNITEL s.r.o.
 • vystavenia daňových dokladov (faktúry) za poskytovanie služieb
 • vybavenia sťažností a reklamácie,
 • poskytovanie údajov elektronicky na http://support.unitelnet.sk/
 • dotaz na spokojnosť s poskytovanou službou prostredníctvom emailu, telefonicky, pomocou správ SMS alebo prostredníctvom iných elektronických prostriedkov,
 • zasielanie obchodných oznámení a iných marketingových aktivít správcom Vašej osobe .

Poskytnuté osobné údaje budú ďalej spracúvané pre interné administratívne účely Prevádzkovateľa, ktoré priamo súvisia s podnikateľskou činnosťou Prevádzkovateľa:

 • pre personalizáciu v databáze zmlúv,
 • na účely potvrdenia objednávky, komunikácie so zákazníkom, doručenie faktúr resp. náhradných dielov
 • skvalitnenie a ďalší rozvoj služieb Prevádzkovateľa.
 1. Rozsah spracúvaných osobných údajov

Prevádzkovateľ na základe Vášho súhlasu spracúva všetky potrebné údaje a to:

 • Meno a priezvisko,
 • Dátum narodenia a rodné číslo,
 • Adresa trvalého bydliska
 • Adresa miesta poskytnutia služby,
 • Telefonický kontakt,
 • Mailová adresa, IP adresa

ktoré ste poskytli pri osobnom kontakte, a to za účelmi uvedenými vyššie v čl. 1. Prosíme, berte na vedomie, že Prevádzkovateľ nemusí spracúvať všetky uvedené údaje.

 1. Doba spracúvania osobných údajov

Vaše osobné údaje budú spracúvané po dobu trvania zmluvného vzťahu (v zmysle Zmluvy o pripojení uzatvorenej podľa zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách ) . V prípade záujmu o ukončenie využívania našich služieb nás, prosím, kontaktujte na nižšie uvedených kontaktoch. Spracúvanie osobných údajov po skončení zmluvného vzťahu, alebo v prípade odvolania Vášho súhlasu, je možné iba v prípadoch, stanovených právnymi predpismi.

Po ukončení zmluvného vzťahu budú Vaše osobné údaje archivované v zmysle zákona o účtovníctve č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v znení neskorších predpisov. Po uplynutí tejto doby budú zlikvidované. Získané osobné údaje nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu.

Prevádzkovateľ nezamýšľa prenos osobných údajov do tretej krajiny ani medzinárodnej organizácii

Poskytnutie osobných údajov, ako aj udelenie Vášho súhlasu s ich spracúvaním je dobrovoľné. Súhlas môžete kedykoľvek odvolať a to zaslaním písomného Oznámenia o odvolaní súhlasu na adresu prevádzkovateľa (946 03 Kolárovo, Partizánska 23), osobne v kancelárií Prevádzkovateľa (946 03 Kolárovo, Partizánska 23) resp. mailom na info@unitelnet.sk . Odvolanie súhlasu je účinné dňom jeho doručenia.

Udelením súhlasu nie sú dotknuté Vaše práva dotknutej osoby. Na základe písomnej žiadosti alebo osobne u prevádzkovateľa máte právo:

 • žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov;
 • odvolať súhlas na spracovanie osobných údajov vyššie uvedeným spôsobom,
 • namietať spracúvanie svojich osobných údajov;
 • na prenosnosť osobných údajov;
 • podať návrh na začatie konania na Úrade na ochranu osobných údajov SR.
 1. Zdroje osobných údajov

Prevádzkovateľ získava osobné údaje priamo od Vás ako od subjektu údajov, a to prostredníctvom osobného kontaktu. Poskytovateľ bude vždy považovať za osobné údaje aj údaje uvedené do elektronického formulára na stránke: http://support.unitelnet.sk/, za pravdivé a neskreslené. Za prípadné škody či inú ujmu tretích osôb zodpovedá vždy len osoba, ktorá údaje do formulára vložila. Žiadame Vás o aktualizáciu údajov, a to prostredníctvom oznámenia zmeny zaslaného na adresu uvedenú v čl. 13 nižšie.

 1. Spôsob spracúvania osobných údajov

Osobné údaje sú spracúvané Prevádzkovateľom v súlade čl.6 ods.1 pism. a ) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Vaše osobné údaje sú uchovávané administratívne v podpísaných Zmluvných dokumentoch (preberací protokol, zmluva o pripojení a pod. ) a v elektronickej podobe, a to na serveroch Prevádzkovateľa.

 1. Ďalší nevyhnutní Príjemcovia osobných údajov – pri technickom a administratívnom spracovaní

Ďalšími príjemcami Vašich osobných údajov budú firma Miroslav Salgo – G.BIZ, IČO : 37558374, Kolárovo (správca serveru, prevádzkovateľ dátového centra a prevádzkovateľ internetovej stránky www.unitelnet.sk), firma Ing. Boris Gatial s.r.o. IČO: 46240683, Kolárovo (spracovanie účtovníctva spoločnosti UNITEL s.r.o.) .

V prípade porušenia zmluvných podmienok budú vaše údaje poskytnuté za účelom spracovania návrhu na vydanie platobného príkazu Advokátskej kancelárií. O výbere konkrétnej advokátskej kancelárií Vás budeme informovať.

 1. Poskytnutie osobných údajov

Prevádzkovateľ na základe tohto súhlasu poskytuje Vaše osobné údaje len ak, ide o nevyhnutnú súčasť procesu poskytnutia požadovanej služby. Prevádzkovateľ prehlasuje, že Vaše osobné údaje, poskytnuté na základe tohto súhlasu, nebudú zverejnené.

 1. Ochrana osobných údajov

Prevádzkovateľ zaisťuje ochranu Vašich osobných údajov pred ich poškodením, zničením, stratou, zmenou, neoprávneným prístupom a sprístupnením, poskytnutím alebo zverejnením, ako aj pred akýmikoľvek inými neprípustnými spôsobmi spracúvania. Prevádzkovateľ za týmto účelom využíva elektronické prostriedky ochrany (bezpečnostný software, heslá), aj fyzickú ochranu osobných údajov (alarm, obmedzenie prístupu neoprávneným osobám v miestach svojho pôsobiska a pod.).

Ostatní nevyhnutní príjemcovia Vašich osobných údajov za týmto účelom obdobne využívajú elektronické prostriedky ochrany (bezpečnostný software, heslá), a fyzickú ochranu osobných údajov (alarm, obmedzenie prístupu neoprávneným osobám v miestach svojho pôsobiska a pod.).

 1. Vaše práva ako dotknutej osoby spracúvaných osobných údajov

Ako dotknutá osoba spracúvania osobných údajov máte v súlade s Nariadením máte požadovať od správcu:

 1. a) právo požadovať od správcu prístup k Vašim osobným údajom,
 2. b) vyžiadať potvrdenie, či sú alebo nie sú osobné údaje o Vás spracúvané,
 3. c) právo žiadať vo všeobecne zrozumiteľnej forme na informáciu o spracúvaní osobných údajov v informačnom systéme
 4. d) právo žiadať vo všeobecne zrozumiteľnej forme zoznam Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 5. e) právo na opravu alebo likvidáciu svojich nesprávnych, neúplných alebo neaktuálnych osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania,
 6. f) právo na výmazu ( na zabudnutie ) Vašich osobných údajov, ktorých účel spracúvania sa skončil; ak sú predmetom spracúvania úradné doklady obsahujúce osobné údaje, môže požiadať o ich vrátenie,
 7. g) právo na výmazu ( na zabudnutie ) Vašich osobných údajov, ktoré sú predmetom spracúvania, ak došlo k porušeniu zákona,
 8. h) právo blokovanie Vašich osobných údajov z dôvodu odvolania súhlasu pred uplynutím času jeho platnosti, ak Prevádzkovateľ spracúva osobné údaje na základe Vášho súhlasu. Vaše právo podľa písm. e) a f) vyššie možno obmedziť, len ak takéto obmedzenie vyplýva z osobitného zákona alebo jeho uplatnením by bola porušená ochrana dotknutej osoby, alebo by boli porušené práva a slobody iných osôb.
 9. i) právo odvolať súhlas – v prípadoch, kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, t.j. máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Súhlas môžete odvolať elektronicky, písomne, oznámením o odvolaní súhlasu alebo osobne v kancelárií UNITEL s.r.o. v Kolárove na ul. Partizánska č. 23 (na adrese zodpovednej osoby).
 10. j) právo na obmedzenie spracúvania Vašich údajov – napr. v prípade ak ste názoru, že osobné údaje, ktoré sme od Vás získali nepotrebujeme využívať.

k ) právo na prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu. Právo na prenosnosť sa však týka len osobných údajov, ktoré sme od Vás získali na základe súhlasu alebo na základe zmluvy, ktorej ste jednou zo zmluvných strán.

l ) právo namietať spracúvanie Vašich osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch. V prípade, ak nemáme presvedčivý legitímny oprávnený dôvod na spracúvanie a Vy podáte námietku, nebudeme Vaše osobné údaje ďalej spracúvať.

m ) právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná č. 12, 820 07 Bratislava 27, tel. č. 00421/2/32313214, mail : statny.dozor@pdp.gov.sk. V prípade podania návrhu elektronickou formou je potrebné aby spĺňal náležitosti podľa § 19 ods.1 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)

Ako dotknutá osoba máte ďalej na základe žiadosti právo u Prevádzkovateľa namietať voči:

 1. a) spracúvaniu Vašich osobných údajov, o ktorých predpokladá, že sú alebo budú spracúvané na účely priameho marketingu bez Vášho súhlasu, a žiadať ich výmaz,
 2. b) využívaniu Vašich osobných údajov v zákone o ochrane osobných údajov č.18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely priameho marketingu v poštovom styku, alebo
 3. c) poskytovaniu Vašich osobných údajov uvedených v zákone o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, na účely priameho marketingu. Ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, máte právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať voči spracúvaniu osobných údajov v prípadoch v zmysle ustanovení zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a zmene a doplnení niektorých zákonov, vyslovením oprávnených dôvodov alebo predložením dôkazov o neoprávnenom zasahovaní do Vašich práv a právom chránených záujmov, ktoré sú alebo môžu byť v konkrétnom prípade takýmto spracúvaním osobných údajov poškodené. Ak tomu nebránia zákonné dôvody a preukáže sa, že Vaša námietka je oprávnená, Prevádzkovateľ je povinný osobné údaje, ktorých spracúvanie sú namietané, bez zbytočného odkladu blokovať a zlikvidovať ihneď, ako to okolnosti dovolia.

Ako dotknutá osoba na základe písomnej žiadosti alebo osobne, ak vec neznesie odklad, ďalej máte právo u Prevádzkovateľa kedykoľvek namietať a nepodrobiť sa rozhodnutiu Prevádzkovateľa, ktoré by malo pre Vás právne účinky alebo významný dosah, ak sa také rozhodnutie vydá výlučne na základe úkonov automatizovaného spracúvania Vašich osobných údajov. Máte právo žiadať Prevádzkovateľa o preskúmanie vydaného rozhodnutia metódou odlišnou od automatizovanej formy spracúvania, pričom Prevádzkovateľ je povinný žiadosti vyhovieť, a to tak, že rozhodujúcu úlohu pri preskúmaní rozhodnutia bude mať oprávnená osoba; o spôsobe preskúmania a výsledku zistenia poskytovateľ informuje dotknutú osobu v lehote 30 dní odo dňa doručenia žiadosti. Toto právo nemáte iba v prípade, ak to ustanovuje osobitný zákon, v ktorom sú upravené opatrenia na zabezpečenie oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo ak v rámci predzmluvných vzťahov alebo počas existencie zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ vydal rozhodnutie, ktorým vyhovel Vašej požiadavke, alebo ak Prevádzkovateľ na základe zmluvy prijal iné primerané opatrenia na zabezpečenie Vašich oprávnených záujmov. Pri podozrení, že Vaše osobné údaje sa neoprávnene spracúvajú, môžete podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky. Ak nemáte spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, Vaše práva môže uplatniť Váš zákonný zástupca. Ak sa spracované osobné údaje týkajú dotknutej osoby, ktorá nežije, jej práva, ktoré mala podľa tohto zákona, môže uplatniť blízka osoba. Za účelom využitia Vašich práv ako dotknutá osoba môžete kontaktovať Prevádzkovateľa v súlade s čl. 13 nižšie.

 1. Dobrovoľnosť

Tento súhlas udeľujete Prevádzkovateľovi dobrovoľne, slobodne, výslovne a máte právo ho kedykoľvek odvolať spôsobom uvedeným v „ Súhlase „. Ďalej Vás upozorňujeme, že odmietnutie Vášho súhlasu so spracúvaním Vašich osobných údajov za účelom poskytovania služieb Prevádzkovateľa, bude mať za následok neposkytnutie objednaných služieb, a súčasne Vás Prevádzkovateľ pri odmietnutí súhlasu nebude môcť informovať o ďalších službách a iných novinkách.

 1. Súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie

V súlade so zákonom č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, v znení neskorších predpisov, týmto udeľujete súhlas so zasielaním komerčnej komunikácie za účelom priameho marketingu, týkajúcej sa podnikateľskej činnosti Prevádzkovateľa, a to prostredníctvom volania, elektronickej pošty vrátane služby krátkych správ. Udelený súhlas ste oprávnení kedykoľvek bezplatne odvolať. Na základe odvolania Vášho súhlasu, Vám Prevádzkovateľ od odvolania súhlasu nebude zasielať komerčnú komunikáciu.

 1. Kontakt na Prevádzkovateľa

Za účelom využitia Vašich práv v súlade čl.6 ods.1 pism. a ) Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracovaní osobných údajov a o voľnom pohybe týchto údajov a o zrušení smernice 95/46/ES ( všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov ) a zákonom SR č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov využite prosím mailovú komunikáciu : info@unitelnet.sk .

Kontakt

Klientské centrum
Partizánská ulica 23, 946 03 Kolárovo, Slovensko
Telefon:  +421 902 276 917
E-mail: info@unitelnet.sk

Prevádzkovateľ:
Unitel, s.r.o.

Částa 170., 946 03 Kolárovo, Slovensko